Vragen of opmerkingen? WE ARE ALL EARS | info@yellow-rebel.nl.

Privacy policy

Yellowrebel.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.


Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens, zie de website van Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Totdat op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems geaccepteerd wordt, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op de computer, mobiele telefoon of tablet van de bezoeker. Met het voortzetten van het bezoek van deze website worden de onderstaande gebruiksvoorwaarden geaccepteerd.


De huidige, op de website beschikbare, versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang de website bezocht wordt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Artikel 1: Definities

  1. Website (hierna ook “De website”): Yellow-rebel.nl
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Yellow Rebel, gevestigd te Anrstraat 2, 2841 AS, Moordrecht, KvK-nummer: 24422817, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Beheerder.
  3. De wederpartij van Beheerder wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Bezoeker.

 

Artikel 2: Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Bezoeker zal deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.


Artikel 3: De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de Beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.


Artikel 4: Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de Beheerder op ieder moment:

  1. de toegang aan een bepaalde categorie Bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  2. alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  3. de website tijdelijk niet beschikbaar stellen om updates uit te kunnen voeren

 

Artikel 5: Verantwoordelijkheden
De Beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of één van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop er verbinding wordt gezocht met de website is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker. Bezoeker dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om apparatuur en gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Bezoeker is bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die op internet geraadpleegd worden.


De Beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen Bezoeker worden gevoerd. De Beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die Bezoeker zelf oploopt, dan wel derden of apparatuur oplopen als gevolg van de verbinding van de Bezoeker met of het gebruik van de website. De Bezoeker zal zich onthouden van iedere actie tegen de Beheerder als gevolg hiervan. Indien de Beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van het gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op de Bezoeker te verhalen.


Artikel 6: Het verzamelen van gegevens
De gegevens van de Bezoeker worden verzameld door Yellow-rebel.nl en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de Beheerder voor het onderhouden van relaties met Bezoeker en indien aan de orde voor het verwerken van bestellingen.


Artikel 7: Rechten met betrekking tot gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Bezoeker kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via info@yellow-rebel.nl.
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop een handtekening is gezet en onder vermelding van het adres waarop er contact kan worden opgenomen. Binnen één maand na het ingediende verzoek, wordt er antwoord gegeven op het verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd.


Artikel 8: Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de Bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de Beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.


Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.
Artikel 9: Commerciële aanbiedingen
De Beheerder kan commerciële aanbiedingen versturen. Gegevens van de Bezoeker kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. Indien dit niet gewenst is, neem contact op met info@yellow-rebel.nl.
Indien tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegengekomen wordt, dient Bezoeker zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De Beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.


Artikel 10: Bewaartermijn gegevens
De door de Beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.


Artikel 11: Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 12: Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de Beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.


Artikel 13: Contact
Alle vragen, productinformatie of informatie over de website zelf dienen gesteld te worden via info@yellow-rebel.nl.